Dit is de toetsing van zowel de Malachius_Profetie,
als : *de herder der volken* binnen het Vaticaan ....
 NB : zgn *de herder der volken*, is de visionaire op^
 vatting welke leeft binnen het Vaticaan, als zou die tzt
 allerlaatste paus, de wereldkerk gaan besturen van`uit
 het Vaticaan -- deze opvatting, schijnt een mix`up van
 geestelijke openbaring, en politieke wens`droom ...!?
|
zo begin 2010 vernam ik, dat er binnen het Vaticaan,
de (?profetische) verwachting leeft, dat 'r straks : een
paus komt, die de_herder zal zijn van alle! gelovigen
op aarde ? -((( dit vernam ik toen in Helvoirt, van Dr.
Fiorello Mascarenhas ... nadat hij dit kort ervoor ver^
nomen had, in het Vaticaan )))- deze! verwachting nu,
schijnt gebaseerd op de profetie van : Sint Malachius
-- om de betrouwbaarheid van deze profetie, hier`bij
aan te tonen, is het echter nodig te weten wie d' ware
auteur is van deze profetie, ja ... daar er over & weer
: twijfels & theorie'en worden ge`uit over 't ontstaan
ervan -- en het is mij nu gelukt, om DE ware auteur,
min of meer te traceren met behulp van de over`be^
bekende gegevens, daaromtrent ....

[ zie : www.catholic-pages.com/grabbag/malachy.asp

NB : op internet/www, wordt heel wat afgekakeld &
overgekopieerd, waarbij men telkens stuit, op steeds
dezelfde foute gegevens & foute interpretaties -- ook
bvb wikipedia kan daarin uiterst koppig wezen -- let
dus voortdurend op de fouten in : wikipedia ...!!!
|
men baseert zich dan, op de definitieve versie van 't
boek : *Lignum Vitae*, van Arnold Wion, uit 1595-?
-- maar : het overbekende boek van de benedictijnse
historicus Arnold Wion, werd niet voor 't allereerst
uitgegeven in 1595, doch reeds in het jaar 1559 ...!!

NB : het vervaardigen van handgeschreven boeken,
bleef zelfs tot wel zo'n #200 jaar, na! de uitvinding
van de boekdrukkunst in 1448 door Gutenberg, een
belangrijke bron van nijverheid & inkomsten, voor
de katholieke kloosters -- veel gedrukte boeken uit
die tijd, hadden een handgeschreven voorloper ....

de overige sleutels waren ondermeer, de Sacco di
Roma (1527), het Concilie van Trente (1545/1563),
de ietwat beperkende omstandigheden, waaronder
de kloosterlingen toen mochten profeteren, alsook
het aantreden van Paus Pius IV, in 't jaar 1559, die
zeer mild & wel`mogelijk charismatisch was ....

[ zie : nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_pausen

NB : de profetie der pausen, moet verstaan worden,
als positieve bijdrage, aan dat Concilie van Trente,
alwaar de moederkerk na geleden schade 'r wonden
likte, plus probeerde om zichzelf te hervinden ....

de ware auteur was 'n profeterende monnik, uit de
orde der Benedictijnen -- het tijdvak waarbinnen de
profetie tot stand kwam, was van 1545/1549 ((eerste
jaren van het Concilie, tevens laatste jaren van Paus
Paulus III ))-- daarna, was het geestelijke & politieke
klimaat 'n tijdlang ongeschikt, om de profetie bij het
Vaticaan te deponeren -- wel, kon de inhoud van de
profetie, besproken op de literaire kringen, waaraan
de maatschappelijke bovenlaag uit de kloosters toen
in die tijd deelnamen -- daar, moet men vervolgens
hebben gezocht naar een creatiefe oplossing, om de
profetie : zowel erkend als bekend te krijgen ....

[ Let op : hier komt nu mijn logische hypothese >>>
|
uiteinde koos men 'r voor, de profetie te *vinden* in
het vaticaanse archief -- daar het sinds de plundering
uit 1527, geruime tijd mogelijk bleef, om documenten
die daar vanouds niet waren, heel gewoon "terug" te
brengen -- de benedictijnse geleerde, Abbe Cucherat,
*ondekte* de profetie in het vaticaanse archief -- en,
de benedictijnse historicus, Arnold Wion, trad op als
uitgever van de 1e handproef -- daarbij werd toen de
profetie toegedicht aan : Sint Malachius ? -- gewoon
een verstandige beslissing, zodra het klimaat daartoe
gunstig werd bij het aantreden van Paus Pius IV ....

Vraag : hoe wisten de profeten van tevoren, dat men in
december 1559, Paus Pius IV, zou gaan kiezen ?... {:-)

conclusie ?... niks forkerij, maar goed beleid, onder de
beperkende omstandigheden, uit die tijd -( immers, alle
profetie viel toen onder het auteursrecht v/h Vaticaan )-
een monnik naast Abbe Cucherat, ontving deze profetie
der pausen -- de symbolische duidingen, van de toen al
verleden pausen, werden hier gewoon voor!geschreven
-- simpelweg, om zowel de lezer te informeren over de
vaticaanse geschiedenis, alsook 'n sleutel aan te reiken,
voor 't verstaan van de symbolische duidingen der nog
komende pausen -(( het is trouwens ge`oorloofd, zulke
raadsels//mysteries, in 'n profetie te versleutelen, want
de oude bijbelse profeten, deden vrijwel hetzelfde ....

NB : de oorspronkelijke "profetie van Malachius", die
bevatte slechts 111 pausen -- doch, in de 1820 uitgave
gedrukt bij de RK uitgever Thomas Nelson, verscheen
voor het eerst, de tekst over die 112e Paus -- evenwel,
kon zelfs de originele profetie niet van Malachius zijn,
daar de inhoud van het vaticaanse archief, betreft alles
van nog'voor d' tegenpaus Innocentius III (1179-1180)
ooit geheel verloren ging door machts`wisseling ....
|
NB : de allerbeste vriend van Malachius, Sint Bernard
van Clairvaux, scheen niet! bekend met de profetie !?

in het jaar 1820, tijdens 't bestuur van de benedictijnse
Paus Pius VII, werd die #112e & allerlaatste paus, aan
de profetie toegevoegd -- wat hierbij opvalt is de hoge
kwaliteit van de voorzegging, welke door mij getoetst
is aan de bijbel, en welke daarbij bleek aan te sluiten,
op wat gezien is, door bijbelse profeten -- de_stad, op
de #7 heuvelen echter, is 'n nu_nog te bouwen stad, in
zuid Jordanie, binnen een gebied wat is bezocht door
Paus Benedictus, en wat 'm al is aangeboden door de
Verenigde Naties, bestemd voor : toekomstig gebruik
door de RK kerk, als nieuwe standplaats, om de zetel
te vestigen -- het Derde geheim van Fatima, geeft ons
een korte indruk, van de situatie aldaar in een gebied,
reeds vanouds ge`teisterd door : aardbevingen ...!!

[ zie : Derde-Geheim-Fatima.nl /tekst_derde_geheim
|
[!!!] : het 3e geheim van Fatima, is niet compleet, maar
door de Curie ... ingekort, vanwege het apokalyptische
karakter der (originele) tekst, ooit van zuster Lucy -- 't
wijzigen van de inhoud van zo'n visioen door de curie,
is een uiterst ernstige & ONgeoorloofde blunder ...!!

NB : de verhuizing van de zetel, is al voorzien, door
zowel Abbot W. d'Orante, als John Vatiguerro ....
|
 de interimpaus Pius, of : Peregrinus Apostolicus !?
 |
 om alles nog ingewikkelder te maken, zou 'r tevens
 nog 's heel kort, 'n interimpaus optreden, zo precies
 tussen de 111e & de 112e in -(( deze *interimpaus*,
 is voorzegd in de #2 visioenen van paus Pius_X, in
 het jaar 1909 ))- vanwege speciale omstandigheden,
 zal deze (wiens naam al bekend is bij insiders), door
 de curie gevraagd worden, om zeer tijdelijk te gaan
 waarnemen -- doch de curie`leden, azen op zetels in
 de *wereld godsdienst raad*, en gebruiken 't ponti^
 ficaat van de interim, om drastische_! hervormingen
 door te voeren -- die wekken de woede van de RK^
 gelovigen, waarna deze zullen optrekken, tegen! het
 vaticaan -- nadat bij de belegering, de strijd zal zijn
 ontbrand, en 't vaticaan in 'n HEL verandert, vlucht
 onze interim weg, uit_! diens ambt & functie ....
|
[!!!] : het zijn de over`tallige & nutteloze *geestelijken*,
die zich zullen verzetten, tegen de veranderingen waar^
bij ze hun positie kwijtraken -((( zij, zullen de gelovigen
gaan OPhitsen, tegen! de [benoemde] interim`paus ...!?
|
 NB : doch in werkelijkheid, is ... zijn *vlucht*, een
 daad van uiterste geloofsmoed -- want hij offert, er
 alles wat hij is & heeft, in 't belang van al deze RK^
 gelovigen -- ondertussen heeft hij wel 't fundament
 gelegd, voor de nodige hervormingen, die daar`na
 zijn opvolger Petrus Romanus, gaat voltooien ....
 [!!!] : 't Vaticaan zal na de veldslag niet herbouwd,
 maar op die plek gaat 't antieke Rome her'rijzen ....
|
NB : nu is ondertussen alweer gebleken, dat wij het nog
'n korte tijd zullen moeten stellen : met Franciscus_I, als
*extra tussendoor* paus tussen Benedictus & de nu`nog
komende interimpaus, in -((( maar, hoe ... lang ???
|
van die allerlaatste paus, welk de komst van *de grote
heerser* zal meemaken, plus de grote verdrukking gaat
doormaken, zeggen de RK profeten het volgende >>>
|
 [!!!]_ de juiste vertaling, van Malachius' #112e :
|
 ""... In persecutione extrema, S.R.E. sedebit
 Petrus Romanus, qui pascet oves in multis
 tribulationibus -- quibus transactis civitas
 septicollis diruetur, et Iudex tremendus
 iudicabit populum suum -((( Finis ..."""
 In de uiterste vervolging S.R.E. zal zetelen de romeinse
 Petrus, die de schapen zal weiden in vele beproevingen.
 Wanneer dit voorbij zal zijn, zal de stad der 7 heuvelen
 vernietigd worden, en de huiveringwekkende rechter,
 zal zijn volk oordelen -(( Einde ... [vertaling : dr. Bruno Nagel
|
met deze! nog te bouwen stad op d' #7 heuvels zal niks
fout wezen -- dus, de twee getuigen uit de Apokalyps,
zullen er niet! rondgaan om te prediken -- echter zodra
de grote heerser komt, zal deze heerser : ook! een stad
op #7 heuvels bouwen -- die laatste stad, met 'n opper^
vlak van #80 km/2, dat = de beruchte stad als genoemd
in de Apokalyps ... en die huiveringwekkende rechter,
ofwel de grote heerser, ja dat is dus ?? -((( moet u zelf
ontdekken, anders leert u 't echt helemaal nooit ....

[!!!]- het is zeker niet overdreven, noch voorbarig om
reeds te vermoeden nu, dat onze Petrus Romanus : de
herder van alle gelovigen op aarde kan worden -- hij
zal echter, de verdrukking ternauwernood overleven,
volgens zowel de (oude) bijbelse, als de meer recente
RK profeten -- echter, binnen de explosief groeiende
volkskerk uit die laatste eindtijd -((("... maar de_steen
die 't beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die
d' gehele aarde vervulde ..." Daniel_2:35 )))- ja zal men
stellig grote behoefte ervaren aan een samenbindend
figuur -- en, gelijk ooit voor`zegd : Petrus Romanus,
als de herder der volken op het schild hijsen ....
 
 
"... hij zal nakomelingen zien, en lang leven ..." Jesaja_53:10

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
 

>